West-Friesland Beweegt

Artikel 1 – Definities

 • Trainer: Linda van der Stal, West-Friesland Beweegt; gevestigd te Wervershoof, Kaagweg 19, 1693 gc. KVK 78503809
 • Deelnemer: de (potentiële) deelnemer van de trainingen verzorgd door de Trainer.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 • Trainer verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod en daaruit voortvloeiende overeenkomsten.
 • Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Derden die door Trainer bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, zoals bijvoorbeeld andere zelfstandige Trainers, kunnen zich eveneens op deze Algemene Voorwaarden beroepen.
 • Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst

 • Elk aanbod is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk.
 • De Trainer is slechts gebonden indien de Trainer een schriftelijke bevestiging van de inschrijving stuurt aan Deelnemer.
 • Aan deelneming aan de training is een minimumleeftijd gesteld van 16 jaar.
 • Alle opgaven van Trainer van omvang, kleur en andere weergegeven specificaties van te leveren goederen en/of diensten zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van Trainer.
 • Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Trainer.
 • Een aanbod geldt niet automatisch voor latere trainingen, nabestellingen of verlengingen.
 • Wanneer het maximum aantal inschrijvingen per training reeds is bereikt, vervalt de overeenkomst. Deelnemer kan alsdan indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst. De overeenkomst vervalt tevens in het geval dat het minimum aantal van 3 aanmeldingen niet wordt bereikt.

Artikel 4 – Overmacht en aansprakelijkheid

 • Alle diensten van Trainer worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis
 • Deelname aan de training is toegewezen aan Deelnemer persoonlijk, hij kan zich derhalve niet laten vervangen.
 • Deelnemer stelt Trainer in de gelegenheid de training te verrichten. Deelnemer verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Trainer en Trainer naar beste weten inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de uitvoering.
 • Wanneer Deelnemer verhinderd zal zijn om bij een cursus aanwezig te zijn, dan dient Deelnemer zich tijdig en schriftelijk af te melden, dat wil zeggen minimaal 24 uur van tevoren. Kosten ten aanzien van een te late afmelding kunnen door Trainer in rekening worden gebracht.
 • Deelnemer wordt geacht ruim voor aanvang van de training aanwezig te zijn zodat een adequate voorbereiding kan worden gebezigd. Gevolgen van een te late aanwezigheid, zoals het missen van de warming up, zijn voor risico van Deelnemer.
 • Deelnemer dient alle instructies van Trainer op te volgen.
 • Deelnemer dient zelf zorg te dragen voor goede en ondersteunende sportkleding en schoenen.
 • Het is niet toegestaan tijdens de training expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.
 • Alle genoemde termijnen zijn niet fataal, waardoor Deelnemer Trainer altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
 • Deelnemer aanvaardt dat de planning van de training kan worden beïnvloed door bijvoorbeeld weersomstandigheden of verhindering. Trainer is derhalve bevoegd om naar eigen inzicht de training uit te stellen ofwel te verplaatsen naar een andere datum. Door het besluit hiertoe ontstaat geen aansprakelijkheid van Trainer.
 • Het staat Trainer vrij de training en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.

Artikel 5 – Prijzen, betaling en opschorting

 • Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.
 • Tenzij anders is overeengekomen dient Deelnemer de gehele geldsom in zijn geheel direct voorafgaand aan de uitvoering te hebben voldaan op de door Trainer aangegeven wijze.
 • Indien betaling niet tijdig is verricht, wordt Deelnemer direct uitgesloten van het volgen van de training. Indien Deelnemer weer deel wil gaan nemen aan de training, dan dient eerst de achterstallige contributie te worden voldaan.
 • Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Trainer is het Deelnemer niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.

Artikel 6 – Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

Trainer heeft het recht de overeenkomst met Deelnemer met onmiddellijke ingang, zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling, zonder dat Deelnemer recht heeft op enige schadevergoeding, op te zeggen in het geval van gewichtige redenen. Partijen komen overeen dat al gewichtige redenen worden beschouwd, de situatie dat:

 1. a) Aan Deelnemer (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Deelnemer in staat van faillissement wordt verklaard, Deelnemer een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Deelnemer onder curatele of bewind wordt gesteld.
 2. b) Deelnemer wangedrag vertoont, zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of dat verdere deelname op grond van medische overwegingen niet meer verantwoord is. In deze gevallen heeft Trainer ook de keuze om Deelnemer slechts voor één of meerdere, maar derhalve niet alle lessen te ontzeggen.
 3. c) Het maximale aantal aanmeldingen voor de training reeds was bereikt of het minimale aantal aanmeldingen niet is bereikt en Trainer dit minimaal 48 uren voor start van de training aan Deelnemer te kennen geeft.

Artikel 7 – Garantie en aansprakelijkheid

 • Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan de training een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist en Deelnemer verklaart dat hij aan deze eisen voldoet. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen, deelname aan de training is voor volledig eigen risico en verantwoordelijkheid.
 • Deelnemer is zich ervan bewust dat trainingen buiten worden gegeven. Daarmee gepaard gaande omstandigheden, zoals de staat van de ondergrond of weersomstandigheden, kunnen bepaalde gevaren met zich mee brengen. In gevolge het vorige lid, zijn de risico’s die daarbij komen kijken voor eigen rekening van Deelnemer.
 • Trainer stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, verlies en/of beschadiging van eigendommen, alsmede opgelopen blessures voor, tijdens en na de training.
 • Mocht Trainer – om welke reden dan ook – jegens Deelnemer of derden aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door Trainer gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
 • Aansprakelijkheid van Trainer reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en behoudens opzet eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade, zoals letselschade of schade door aantasting in de persoon, of gederfde winst.
 • Deelnemer vrijwaart Trainer voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van Deelnemer en derden doordat Trainer heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door Deelnemer onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden. Indien Trainer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Deelnemer gehouden Trainer zowel buiten als in rechte bij te staan.
 • Deelnemer vrijwaart Trainer voor aanspraken van Deelnemer en derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Trainer toerekenbaar is, zoals door handelen of nalaten van Deelnemer. Indien Trainer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Deelnemer gehouden Trainer zowel buiten als in rechte bij te staan.
 • Deelnemer is zich ervan bewust dat Powerwalkingclub geen partij is bij de overeenkomst en ook niet op een andere wijze een rechtsbetrekking heeft met Deelnemer. Indien Deelnemer meent een aanspraak te hebben naar aanleiding van de training, dan kan hij zich hieromtrent derhalve niet tot Powerwalkingclub wenden.

Artikel 8 – Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Trainer geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, weersomstandigheden, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transport moeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen.
 • Tijdens overmacht worden verplichtingen van Trainer opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Trainer onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Trainer bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan Deelnemer en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 • Indien Trainer bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

Artikel 9 – Geheimhouding en Intellectueel Eigendom

 • Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de training hebben gekregen, geheim te houden, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie. De onderscheiden kennis van Trainer, waaronder methodiek, resultaten en benchmarkgegevens in welke vorm ook, behoort in ieder geval tot de gegevens die door Deelnemer geheim gehouden dienen te worden.
 • Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan Trainer voor openbaarmaking van voor, tijdens of na de training gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop Deelnemer zichtbaar is.
 • De door Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door Trainer mogelijk opgenomen in een bestand. Deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan Trainer tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan Deelnemer. Het is Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door Trainer of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna Trainer dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal staken.

Artikel 10 – Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

 • Trainer is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. Deelnemer is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Trainer.
 • Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Mocht in de toekomst tussen partijen een niet-contractuele verbintenis ontstaan, dan is daarop tevens Nederlands recht van toepassing.
 • Mocht om welke reden dan ook in de toekomst tussen partijen een geschil ontstaan voortvloeiend uit deze overeenkomst, dan is de absoluut bevoegde rechter, de rechter in het arrondissement waarin de gemeente van de vestigingsplaats van Trainer onderhevig is. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter, de rechter in het arrondissement waarin de gemeente van de vestigingsplaats van Trainer onderhevig is.

Deze algemene voorwaarden zijn in werking getreden op 1 juli 2020.